Tổ chức cuộc thi "Sáng tác khẩu hiệu và tranh cổ động tuyên truyền An toàn giao thông" năm 2015

Nhằm tập hợp được nhiều khẩu hiệu và tranh cổ động về An toàn giao thông có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật để phục vụ công tác tuyên truyền trực quan, làm cho công tác tuyên truyền ngày càng sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn sự quan tâm...

Link:   Xem trước   ;   Tải về


Chia sẻ thông tin:

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết