Hỗ trợ 20% học phí toàn khóa học cho cán bộ giảng viên chuyên viên Trường Đại học KTCN Long An học văn bằng 2 hệ chính quy Đợt 2 năm 2015

Thông báo số: 81/TB-DLA ngày 05 tháng 5 năm 2015

Nhằm động viên khuyến khích tinh thần học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ giảng viên chuyên viên tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Nay Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An xin thông báo...

Link: Xem trước ; Tải về


Chia sẻ thông tin: