Tắt các thiết bị sử dụng điện trong phòng học sau khi học xong

Thông báo số: 23/DLA-TCHC ngày 30 tháng 5 năm 2016

Trong thời gian qua, các Phòng, Khoa và các bộ phận liên quan đã thực hiện khá tốt quy định của Trường về việc sử dụng có hiệu quả thiết bị và thực hành tiết kiệm điện. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp lãng phí khi sử dụng điện, cụ thể đã có 3 lần ở phòng học...

Link: Xem trước   ;   Tải về


Chia sẻ thông tin: