Hỗ trợ 20% học phí toàn khóa học cho cán bộ giảng viên chuyên viên DLA học văn bằng 2 hệ chính quy Đợt 2 năm 2016

Kế hoạch số: 85/TB-DLA ngày 22 tháng 4 năm 2016

Nhằm động viên khuyến khích tinh thần học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ giảng viên chuyên viên tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Nay Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An xin thông báo đến tất cả các cán bộ Giảng viên...

  • Hỗ trợ 20% học phí toàn khóa học cho cán bộ giảng viên chuyên viên DLA học văn bằng 2 hệ chính quy Đợt 2 năm 2016 (Xem trước   ;   Tải về)

Chia sẻ thông tin: