Thông báo về việc sử dụng giấy bìa thái in giấy chứng nhận học vụ

Thông báo số: 43/TB-DLA ngày 06 tháng 3 năm 2019

Việc sử dụng giấy bìa thái A4 được thực hiện theo đúng quy trình cung cấp văn phòng phẩm như hiện nay trên tinh thần tiết kiệm, không lãng phí. Bộ phận chuyên trách liên hệ phòng TCHC-TH đề thị cấp giấy in theo quy định hiện thời...

  • Thông báo về việc sử dụng giấy bìa thái in giấy chứng nhận học vụ (Xem trước ; Tải về)