Thông báo phổ biến tài liệu tuyên truyền lần 1

Thông báo số: 01/TB-GDĐĐ ngày 11 tháng 3 năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 317/KH-DLA ngày 17/12/2018 về truyền thông giáo dục phẩm chất đạo đức cho CB-GV-NV và SV-HV theo mục tiêu kế hoạch phát triển Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An giai đoạn 2018 - 2023. Căn cứ theo tinh thần phiên họp triển khai kế hoạch...

  • Thông báo phổ biến tài liệu tuyên truyền lần 1 (Xem trước ; Tải về)
  • Bìa đề cương tuyên truyền Phòng cháy chữa cháy (Xem trước ; Tải về)
  • Đề cương tuyên truyền Phòng cháy chữa cháy (Xem trước ; Tải về)
  • Bìa đề cương tuyên truyền một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến sinh viên (Xem trước ; Tải về)
  • Đề cương tuyên truyền một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến sinh viên (Xem trước ; Tải về)
  • Bìa đề cương tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học viên (Xem trước ; Tải về)
  • Đề cương tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học viên (Xem trước ; Tải về)
  • Bìa đề cương tuyên truyền an toàn giao thông cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học viên (Xem trước ; Tải về)
  • Đề cương tuyên truyền an toàn giao thông cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học viên (Xem trước ; Tải về)