Thông báo cung cấp thông tin, phục vụ cấp căn cước công dân và bố trí sắp xếp lại tài liệu lưu trữ của các đơn vị

Thông báo số: 25/TB-TCTH, ngày 16 tháng 10 năm 2020

Căn cứ theo công văn số 2020/CAT-PC06 của Công An Tỉnh Long An ban hành ngày 06/10/2020 về việc phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ cấp căn cước công dân cho CB-GV-NV Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An; Căn cứ vào tình hình thực tế việc lưu trữ tài liệu...

  • Thông báo cung cấp thông tin, phục vụ cấp căn cước công dân và bố trí sắp xếp lại tài liệu lưu trữ của các đơn vị (Xem trước ; Tải về)
  • Phiếu tự khai thông tin cá nhân (Xem trước ; Tải về)