Sau đại học

 

STT Tên biểu mẫu
1 Biên bản họp hội đồng đánh giá luận văn
2 Đơn đề nghị bảo vệ luận văn thạc sĩ
3 Đơn xin gia hạn thời gian thực hiện luận văn thạc sĩ
4 Bản nhận xét đề tài thạc sĩ (dùng cho giảng viên hướng dẫn)
5 Bản nhận xét đề tài thạc sĩ (dùng cho giảng viên phản biện)
6 Phiếu chấm điểm bảo vệ luận văn thạc sĩ
7 Đơn xin học viên bảo vệ luận văn
8 Biên bản họp hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ
9 Phiếu chấm điểm bảo vệ luận văn thạc sĩ
10 Hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ

Chia sẻ thông tin: