Khoa Ngoại ngữ –Foreign languages department

1. General introduction:

Khoa Ngoại Ngữ được thành lập theo Quyết định số 143 QĐ/ĐHLA ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An với chức năng và nhiệm vụ đào tạo như sau:

Foreign Language Department was founded according to the Decision 143 QĐ/ĐHLA signed by Dr. Le Dinh Vien, the rector of LAU on June 25th, 2008 with the following training functions and missions:

1.1. Chức năng của Khoa:
- Đào tạo cử nhân Anh Văn với 3 chuyên ngành Gỉảng dạy Tiếng Anh- Tổng quát dịch thuật- Tiếng Anh Thương mại Du lịch theo chương trình đào tạo tín chỉ kể từ niên học 2010-2011;
- Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo –CTHSSV quản lý hoạt động dạy và học đối với các học phần do khoa phụ trách;
- Tổ chức nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của nhà trường. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của khoa và theo sự phân công của nhà trường.
1.1. Functions of Foreign language Department:

- Training Bachelors of Art, majoring in English with 3 specialized branches Teaching English- General Translation -Tourism & Business English according to the credit training program since the school-year 2010-2011;
- Coordinating with the Student Mission-Training Management Department to administer teaching and learning activities for the subjects of which the Department has been in charge;
- Organizing scientific researches; Innovating teaching and learning methods to
ensure the training objectives of the university. Participating in compiling and
evaluating the training programs of the Department according to the university's assignment.
1.2. Nhiệm vụ của Khoa:
- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy;
- Thường xuyên cải tiến, đổi mới và nâng cao phương pháp dạy và học;
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong khoa và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp trường;
- Tổ chức biên soạn, đánh giá và hiệu chỉnh giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy của Khoa;
- Biên soạn các chương trình, đào tạo ngắn hạn của khoa và các chương trình đào tạo khác theo sự phân công của Nhà trường;
- Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị của Khoa;
- Tổ chức quản lý học tập, rèn luyện, sinh hoạt của HS-SV do Khoa quản lý;
- Tổ chức thực hiện các yêu cầu nội dung khác theo sự phân công của Nhà trường;
- Thực hiện tốt các yêu cầu của các đơn vị bạn đối với những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa.
- Trung tâm Ngoại Ngữ -TH đào tạo và cấp chứng chỉ Ngoại Ngữ.

1.2. Missions of Foreign language Department:

- Organizing and compiling course books and teaching materials.

- Constantly improving, innovating and enhancing teaching and learning methods.

- Organizing scientific researches in the scope of the Department and participating in scientific researches in the scope of the University.

- Organizing to compile, evaluate and edit course books, teaching materials of the Department.

- Compiling short-term training programs of the Department and other training programs under the university's assignment.

- Efficiently managing, using and exploiting facilities and equipment of the Department.
- Organizing and managing learning, life activities and training for students.

- Implementing other requirements under the university's management.

- Doing the best all the requirements of counterparts' units for issues in the scope of the Department's responsibility and authority.

- Foreign Languages – Informatics Center trains and issues English certificates.
2. Chương trình đào tạo Ngoại ngữ:
- Hệ Đại học (4 năm)
- Hệ Cao đẳng (3 năm)
- Hệ Liên thông Cao đẳng lên Đại học (1,5 năm-2 năm)
2. Training Programs in Foreign Languages:
- University system (4 years)
- College system (3 years)
- From College system up to the University system (1.5 - 2 years)

3. Đội ngũ giảng viên

Hiện nay đội ngũ Giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của khoa là 40 giảng viên với trình độ thạc sỹ trên 70%. Khoa luôn có kế hoạch phát triển để nâng cao trình độ chuyên môn và giảng dạy cho CBVN và giảng viên của khoa.

3.Lecturer staff:

At present, there are 40 regular lecturers and part-time lecturers with over 70% of MA. The Department always has plans to develop and improve level and teaching ability for all regular and part-time lecturers.

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết