Thông báo của Đoàn thanh niên

THÔNG BÁO CỦA ĐOÀN THANH NIÊN

ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN KHÓA 2011, 2012, 2013

1. Kết nạp đoàn viên: HS, SV nào chưa là đoàn viên có nguyện vọng vào Đoàn thì:

- Viết đơn đăng ký xin vào Đoàn (theo mẫu).

- Lệ phí: miễn phí.

- 01 ảnh 3x4.

2. Cấp lại sổ, thẻ: Đoàn viên có nguyện vọng làm lại sổ đoàn/ thẻ đoàn thì:

a) Cấp lại sổ Đoàn: Hồ sơ gồm có:

- Viết bảng tường trình mất sổ (theo mẫu).

- Đơn xin cấp lại sổ (theo mẫu) (Có xác nhận của Bí thư chi đoàn).

- Thẻ Đoàn viên (Bản photo).

- Lệ phí: 7.000đ.

b) Cấp thẻ Đoàn: Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin cấp lại thẻ (Có xác nhận của Bí thư chi đoàn) (theo mẫu).

- 01 ảnh 3x4.

- Lệ phí: 3.000đ.

Tất cả đối tượng trên đăng ký tại Văn Phòng Đoàn vào ngày 30/9/2014 (Sáng: 9h-9h30 và 11h-11h30, Chiều: 14h-14h30 và 16h-16h30)

Sau thời gian trên Đoàn Trường không giải quyết.

P/S: HS, SV tự đến đăng ký.

Trân trọng cảm ơn!

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết