Thông báo sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp 2014

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Long An, ngày 17 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp

          Khoa Quản trị thông báo đến sinh viên các hệ 07BA, 08BA, 08CBA, 09QT, 09CQT, 10LQT, 11LQT. Các bạn sinh viên đã nhận bằng tạm thời tháng 3 năm 2014, về khoa đăng ký dự lễ tốt nghiệp ngày 9/8/2014, thời gian đăng ký dự lễ từ 16/7/2014 đến 31/7/2014.tại khoa quản trị cô (Thanh) điện thoại: 01277682169

 

Thư ký khoa

(Đã ký)

 

 

Lê Kim Thanh

 

 

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết