Thông báo sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Long An, ngày 30 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo đến sinh viên các hệ 07BA, 08BA, 08CBA, 09CQT, 11LQT, 10QT, 11CQT, 12LQT. Các bạn sinh viên đã nhận bằng tạm thời tháng 6 năm 2014, về khoa đăng ký dự lễ tốt nghiệp ngày 20/11/2014, thời gian đăng ký dự lễ từ 01/11/2014 đến 11/11/2014 tại khoa Quản trị:

 

Thư ký khoa

 

(Đã ký)

 

 

Lê Kim Thanh


Chia sẻ thông tin:  

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết