Tài chính ngân hàng - Mạch máu cho phát triển bền vững

  • In bài này

Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An ra đời từ những ngày đầu thành lập trường. Nhiệm vụ chính của Khoa là thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học ngành Tài chính Ngân hàng. Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, Khoa TCNH đã đào tạo hơn 1.500 sinh viên làm việc ở tất cả các sở ban ngành, đơn vị kinh doanh như: ngân hàng, công ty, xí nghiệp, chi cục thuế, kho bạc, v.v…

Trong công tác đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên luôn được Ban lãnh đạo khoa quan tâm. Hàng năm sinh viên của khoa đều tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tỷ lệ sinh viên tham gia hưởng ứng khá cao. Các đề tài nghiên được đăng ký rất phong phú và đa dạng, nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo, trải đều ở tất cả các lĩnh vực Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng.

A. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Khoa TCNH đảm nhận nhiệm vụ đào tạo của ngành Tài chính – Ngân hàng gồm các chuyên ngành sau:

1. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

Đào tạo cử nhân kiến thức cơ bản về Tài chính doanh nghiệp, có kiến thức chuyên sâu về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, có khả năng thẩm định tài chính các dự án đầu tư, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; có kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn, tổ chức hệ thống kiểm soát tài chính trong nội bộ doanh nghiệp; nắm được các kiến thức liên quan đến quy trình hạch toán kế toán, các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, định giá, chứng khoán; am hiểu các quy định của Nhà nước về quản lý doanh nghiệp, các quy định của luật thuế. Nắm được kiến thức bổ trợ về pháp luật kinh doanh - thương mại, chính sách thuế…

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn về tài chính doanh nghiệp, tín dụng ngân hàng, kế toán, kiểm toán và các công việc về dịch vụ tài chính tại các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các công ty chứng khoán, ngân hàng, tổ chức tài chính - tín dụng khác.

2. Chuyên ngành Tài chính công (Quản lý Ngân sách nhà nước, quản lý Thuế, Kho Bạc)

Cung cấp các kiến thức quản lý Tài chính công của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế để sinh viên có thể áp dụng khi thực hiện quản lý tài chính tại tổ chức quản lý và sử dụng Ngân sách Nhà nước. Trọng tâm của chuyên ngành là xây dựng nền tảng tư duy về kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thể phân tích, đánh giá và thực hành các nghiệp vụ lập dự toán, tổ chức chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách, quản lý tiền thuế mà người dân đóng góp một cách hiệu quả, công bằng.

3. Chuyên ngành Ngân hàng (Kinh doanh Ngân hàng, kinh doanh và đầu tư Chứng khoán)

Đào tạo cử nhân có kiến thức chuyên sâu về Tiền tệ, Tín dụng và Ngân hàng, các kiến thức về quản trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản của ngân hàng; nắm chắc các kiến thức liên quan đến nghiệp vụ phát hành tiền và điều hành chính sách tiền tệ, quy trình thẩm định hạn mức tín dụng, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, quy trình hạch toán kế toán của ngân hàng; am hiểu các quy định của Nhà nước về hoạt động ngân hàng. Nắm được kiến thức bổ trợ về pháp luật, thị trường tài chính - tiền tệ, thị trường chứng khoán.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như: kinh doanh ngân hàng, kế toán ngân hàng, kinh doanh ngoại hối; dịch vụ tài chính tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

1. Chương trình đào tạo

1.1 Mục tiêu và yêu cầu của chương trình đào tạo

- Đào tạo cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng, có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và kỹ năng cần thiết để đảm nhận các công việc chuyên môn và quản lý trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

- Cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu của ngành tài chính ngân hàng cùng các kiến thức bổ trợ. Để trang bị cho người học khối kiến thức để tự tin và bản lĩnh đảm trách công tác chuyên môn theo yêu cầu công tác.

- Có đủ kỹ năng xử lý các vấn đề chuyên môn trong các Doanh nghiệp, các Ngân hàng thương mại trong nước, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng nước ngoài. Các công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư, các cơ quan Tài chính, kho bạc Nhà nước, Thuế,…

- Ngoài kỹ năng chuyên môn, người học còn được trang bị và huấn luyện các kỹ năng về Tin học và Ngoại ngữ để xử lý các vấn đề chuyên môn trong điều kiện hội nhập quốc tế.

- Có năng lực hoạt động chuyên môn và quản lý lĩnh vực tài chính ngân hàng, năng lực nghiên cứu, đánh giá phân tích kết quả hoạt động kinh doanh để tham mưu cho lãnh đạo trong việc giải quyết các vấn đề chuyên môn phát sinh hoặc hoạch định chính sách thuộc lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

- Đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị tốt, tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng và chính sách của Nhà nước; có đạo đức lối sống tốt, có ý chí vươn lên và cố gắn rèn luyện, có sức khỏe tốt để làm việc và cống hiến cho xã hội, có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng tập thể, hiểu biết và tôn trọng luật pháp.

1.2 Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo thực hiện theo học chế Tín chỉ và được xây dựng trên cơ sở Khung chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT. Chương trình đào tạo bao gồm hai (2) khối kiến thức:

▪ Khối kiến thức Giáo dục Đại cương: Kiến thức giáo dục đại cương nhằm trang bị kiến thức cơ bản và nền tảng lý luận chung thuộc khối ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh như Triết học; Toán cao cấp; Lý thuyết Xác suất Thống kê; Lý luận Chính trị; Ngoại ngữ; Pháp luật đại cương, Tin học đại cương; Quản trị học; Tâm lý học; Tài chính Tiền tệ; Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng. Tổng thời lượng cho phần kiến thức Giáo dục Đại cương chiếm tỷ trọng khoảng 35% tổng khối lượng toàn khóa.

▪ Khối kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp

Khối kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp là khối kiến thức gắn với kiến thức ngành và chuyên ngành đào tạo, bao gồm kiến thức cơ sở khối ngành; kiến thức ngành, chuyên ngành và kiến thức bổ trợ, bao gồm cả chương trình thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp sẽ trang bị hành trang về chuyên môn nghiệp vụ để bước vào quá trình công tác.

2. Chuẩn đầu ra ngành đào tạo

2.1 Yêu cầu về kiến thức:

+ Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Được trang bị về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh.

+ Có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội. Có kiến thức chuyên môn hiện đại về Tài chính - Ngân hàng bậc đại học, giúp sinh viên hiểu và vận dụng vào thực tiễn hoạt động và quản lý trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

+ Có trình độ và kỹ năng để thực hành và thao tác nghiệp vụ trong các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội.

+ Có trình độ tiếng Anh tương đương 450 điểm TOEIC.

+ Có trình độ tin học quản lý và ứng dụng tương đương trình độ B.

2.2 Yêu cầu về kỹ năng

▪ Kỹ năng cứng

- Kỹ năng thực hành chuyên môn nghiệp vụ về Tài chính - Ngân hàng thành thạo trên nền tảng kiến thức ngành và chuyên ngành đã được trang bị.

- Kỹ năng xử lý các tình huống công việc chuyên môn theo phân công của lãnh đạo.

- Kỷ năng phân tích, đánh giá, khảo sát tình hình Tài chính - Ngân hàng để phục vụ việc hoạch định kế hoạch hành động theo yêu cầu của đơn vị.

▪ Kỹ năng mềm

- Kỹ năng làm việc và nghiên cứu độc lập, kết hợp làm việc và nghiên cứu theo nhóm một cách hiệu quả.

- Kỹ năng giao tiếp và liên kết trong công việc chuyên môn.

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học khá thành thạo trong chuyên môn nghiệp vụ.

2.3 Yêu cầu về thái độ

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân cao.

+ Tác phong làm việc khoa học, chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị.

+ Có tinh thần kỷ luật cao, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có đạo đức nghề nghiệp, có ý chí rèn luyện và cầu tiến.

+ Có khả năng tiếp cận và cập nhật kiến thức về ngành Tài chính - Ngân hàng, để làm việc và cống hiến tốt cho đơn vị và xã hội.

+ Có tinh thần tập thể, tôn trọng và lắng nghe ý kiến tập thể, sống hòa đồng, thân thiện với bạn bè và đồng nghiệp.

2.4 Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên có thể đảm nhận các vị trí làm việc sau đây:

+ Đảm nhận các vị trí chuyên viên trong các phòng nghiệp vụ kinh doanh của các Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán, Các quỹ Đầu tư, Công ty Bảo hiểm.

+ Đảm nhận các vị trí chuyên viên quản lý tài chính, trong các Công ty, Tổng công ty, thuộc các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng v.v..

+ Làm công tác giảng dạy, quản lý trong các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp, thuộc khối ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng.

2.5 Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sau khi ra trường, sinh viên có khả năng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình bằng việc tiếp tục học theo các chương trình đào tạo trình độ cao hơn:

+ Học tiếp chương trình đào tạo Cao học, với học vị Thạc sĩ kinh tế ngành Tài chính Ngân hàng.

+ Học tiếp chương trình đào tạo Nghiên cứu sinh với học vị Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng.

+ Tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

C. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC

Khoa TCNH được nhà trường giao nhiệm vụ tham gia đào tạo trình độ Thạc sĩ kinh tế ngành TCNH và trong tương lai sẽ được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành TCNH.

▪ Đào tạo học viên có kiến thức tổng hợp về kinh tế, nắm vững kiến thức về tài chính và ngân hàng, các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý tài sản và quản trị kinh doanh ngân hàng. Học viên còn được trang bị các phương pháp nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng trong bối cảnh khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.

▪ Học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng xây dựng, lập kế hoạch chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn hay trực tiếp quản lý điều hành các hoạt động tài chính của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế. Trang bị kiến thức tổng hợp và nâng cao về kỹ năng phân tích tài chính vi mô và vĩ mô, hoạch định phương án kinh doanh, đầu tư.

▪ Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận văn cao học sẽ được cấp bằng Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, có thể tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, hoặc tham gia hoạt động nghiên cứu trong từng đơn vị cở sở. Học viên có học vị Thạc sĩ có điều kiện cơ bản để học tiếp Nghiên cứu sinh với trình độ cao hơn để nhận bằng Tiến sĩ kinh tế.

D. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ & GIẢNG VIÊN

Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, khoa TCNH có một đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên của khoa có chức danh khoa học là Phó Giáo sư, Giảng viên chính và Giảng viên và đều có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ Kinh tế. Phù hợp với tiêu chuẩn đã được quy định theo Điều lệ Trường Đại học. Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên của Khoa có kinh nghiệm quản lý và giảng dạy đại học sau đại học hàng chục năm. Đây chính là năng lực chủ yếu của Khoa để thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Trường giao phó.

le tot nghiep khoa tai chinh ngan hang
Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2015
khai giang cao hoc tai chinh
Lễ khai giảng cao học Tài chính Ngân hàng khóa 1 niên khóa 2016-2018