Giới thiệu khoa Tài chính Ngân hàng

  • In bài này

Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng cao, cùng với sự hìnhthành của trường Đại học kinh tế Công nghiệp Long An, Khoa Tài chính Ngân hàng cũng được hình thành theo Quyết định số 143 QĐ/ĐHLA ngày 25 tháng 6 năm 2008

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An với mục tiêu đào tạo: Ngành Tài Chính – Ngân Hàng trang bị cho sinh viên các kiến thức và nghiệp vụ cụ thể về Tài chính- Ngân hàng hiện đại, phù hợp với xu thế hội nhập và gắn liền với thực tiễn Việt Nam.

Qua đó sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về:

- Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng.

- Những kỹ năng chuyên sâu, kỹ năng mềm về tài chính ngân hàng.

- Có khả năng nghiên cứu, hoạch định chính sách. - Giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng.

- Nâng cao kiến thức về ngoại ngữ, tin học để khi ra trường sinh viên có khả năng tự nghiên cứu, tìm kiếm, tham khảo các tài liệu nước ngoài trên internet.

- Xây dựng Khoa theo hướng tiên tiến, hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng. Phấn đấu trở thành địa chỉ đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng có chất lượng trong tỉnh Long An.

 Chức năng của Khoa:

- Tổ chức đào tạo bậc Đại học và Cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng.

- Quản lý hoạt động dạy và học đối với các học phần do khoa phụ trách.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của nhà trường là nâng cao chất lượng.

- Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo.

 Nhiệm vụ của Khoa:

- Tổ chức quản lý hoạt động giảng dạy các bộ môn do Khoa phụ trách.

- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy.

- Thường xuyên cải tiến, đổi mới và nâng cao phương pháp dạy và học.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong khoa và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp trường.

- Tổ chức biên soạn, đánh giá và hiệu chỉnh giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy của Khoa.

- Biên soạn các chương trình, đào tạo ngắn hạn của Khoa và các chương trình đào tạo khác.

-Tổ chức quản lý học tập, rèn luyện, sinh hoạt của HS-SV do Khoa quản lý.

 Cơ cấu của khoa:

- Trưởng khoa: TS. Đoàn Thị Hồng

- Thư ký khoa: Huỳnh Thị Thúy

- Giáo vụ khoa: Thái Thiện Chân, Nguyễn Thị Kiều Oanh

- Cán bộ giảng dạy: Hồ Văn Tài

 


Chia sẻ thông tin: