Các đề tài thực tập tốt nghiệp gợi ý

  • In bài này

Một số đề tài gợi ý:

1. Cho vay có đảm bảo và lợi ích cơ bản của nó

2. Cho vay không có đảm bảo và lợi ích cơ bản của nó

3. Nhu cầu và lợi ích của tín dụng thấu chi

4. Nhu cầu và lợi ích của cho vay ứng trước

5. Tín dụng trung và dài hạn

6. Tín dụng thuê mua

7. Marketing ngân hàng

8. Nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng thương mại

9. Quản trị tài sản có và tài sản nợ các ngân hàng thương mại

10. Các yếu tố tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

11. Mở rộng dịch vụ các ngân hàng thương mại – cơ sở để nâng cao năng lực cạnh tranh trong các ngân hàng thương mại

12. Quản trị thanh khoản của ngân hàng thương mại

13. Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán của ngân hàng thương mại

14. Cho vay tiêu dùng và phát triển khách hàng cho vay tiêu dùng

15. Thực trạng, tiềm năng và giải pháp cho thuê tài chính ở Việt Nam hiện nay

16. Tín dụng tam nông của ngân hàng thương mại

17. Hoạt động quản lý rủi ro tại ngân hàng thương mại

18. Thực trạng tín dụng nông nghiệp tại ngân hàng..

19. Tăng cường cơ hội tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp vừa và nhỏ

20. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần...

21. Giải pháp tín dụng thúc đẩy phát triển kinh tế huyện (thị)

22. Bảo hiểm tiền gởi ngân hàng – khai thác những ưu điểm và phòng tránh rủi ro

23. Thực trạng và giải pháp tín dụng ngân hàng ở một địa phương cụ thể

24. Về đầu tư tín dụng đối với các hợp tác xã kinh doanh dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp hiện nay

25. Quan hệ giữa công nghệ ngân hàng và công nghệ chứng khoán

26. Vai trò mới của các ngân hàng thương mại điện tử

27. Vấn đề dự phòng rủi ro trong hoạt đông ngân hàng

28. Kế toán ngoại bảng cam kết L/C

29. Hai phương thức cho vay chủ yếu hiện nay của các tổ chức tín dụng (số 7.2000)

30. Quản lí rủi ro trong cho vay hợp vốn (7.2000)

31. Một số vướng mắc về cơ chế cho vay hiện nay

32. Bàn về cơ chế lãi cộng dồn dự thu và dự chi của ngân hàng thương mại

33. Báo tài chính của doanh nghiệp – cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng

34. Đa dạng hóa nghiệp vụ vấn đề bức xúc đối với ngân hàng thương mại Việt Nam

35. Tín dụng ngân hàng đối với các khu công nghiệp

36. Một số biện pháp góp phần thực hiện thành công cơ chế cho vay theo lãi suất thỏa thuận

37. Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

38. Một số tồn tại trong xử lí tài sản bảo đảm tiền vay theo thông tư liên tịch 03/6/2002

39. Một số bất cập của các quy định pháp luật về thương phiếu hiện nay (5/2002)

40. Cần có quy định cụ thể về việc xử lí hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn

41. Các ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp cận dịch vụ ngân hàng điện tử

42. Vấn đề vướng mắt liên quan đến tài sản thế chấp tại các tổ chức tín dụng.

43. Bàn thêm về phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng

44. Vấn đề quản lý rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam (5/2002)

45. Hoàn thiện tổ chức và thông tin tín dụng nhằm góp phần hạn chế rủi ro tín dụng

46. Đô la hóa là gì? Tại sao phải chống đô la hóa (10/2002)

47. Tìm hiểu về những nguyên nhân chung của rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng

48. Hiểu và thực hiện như thế nào cho đúng khi chuyển nợ quá hạn

49. Những bất cập của quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu

50. Đầu tư tín dụng ngân hàng đối với kinh tế trang trại hiện nay

51. Thẩm định giá đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng (5/2004)

52. Thực trạng và giải pháp mở rộng của ngân hàng công thương Việt Nam (9/2004)

53. Vận dụng lí thuyết thông tin bất đối xứng trong việc xây dựng một chính sách hợp lí ở các ngân hàng cổ phần

54. Tính hiệu quả của thị trường ngoại hối Việt Nam

55. Định hướng chính sách, cơ cấu tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước

56. Đầu tư bảo hiểm – một hình thức đầu tư mới ở Việt Nam (7/2004)

57. Vai trò của ngân hàng trhương mại trong hoạt động điện tử

58. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bảo lãnh của ngân hàng thương mại ở nước ta

59. Giải pháp nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro tín dụng

60. Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp

61. Sự hình thành và phát triển nghiệp vụ thuê mua

62. Khách hàng và chiến lược khách hàng trong kinh doanh của các ngân hàng thương mại ở nước ta (10/2004)

63. Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tín dụng tại các ngân hàng thương mại (12/2004)

64. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng bảo lãnh ngân hàng

65. Thực trạng năng lực cạnh tranh và các hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam (4/2004)

66. Quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng

67. Một số vấn đề liên quan việc hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng

68. Một số giải pháp nâng cao huy động vốn

69. Giải pháp tăng cường quản lý vốn đối với khách hàng vay tại nhiều tổ chức tín dụng

70. Truy đòi trong trường hợp chứng từ bất hợp lệ hoặc giả mạo (20/2007)

71. Bàn về tiền lãi cộng dồn dư thu và tiền lãi cộng dồn dư chi

72. Giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng thông qua đầu tư hợp vốn

73. Tăng cường quản lý vốn vay để nâng cao hiệu quả tín dụng trong doanh nghaiệp vừa và nhỏ

74. Một số vấn đề cần chú ý khi sử dụng phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ (3/2001)

75. Xu hướng đa dạng hóa dịch vụ kinh doanh của ngân hàng thương mại nước ta

76. Mở rộng tín dụng ở vùng cây ăn quả tập trung

77. Mua, bán nợ - nghiệp vụ cơ bản tất yếu của kinh tế thị trường

78. Cần mở rộng dịch vụ chiết khấu kí hóa phiếu ở Việt Nam

79. Bàn thêm về hợp đồng bảo đảm tiền vay (8/2000)

80. Những bất cập trong chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp – nông thôn hiện nay (18/2010)

81. Một số khó khăn trong xử lý nợ xấu trong các ngân hàng thương mại

82. Đặc điểm pháp lí và mối quan hệ hiệu lực giữa hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng tín dụng trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng (10/2010)

83. Nâng cao hiệu quả sử dụng L/C đối với hoạt động xuất nhập khẩu (16/99)

84. Rủi ro lãi suất - một thách đố với ngân hgàng thương mại (1/1999)

85. Một số vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư (18/99)

86. Các giải pháp nâng cao chất lương hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần

87. Khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ nông dân trên địa bàn (4/2010)

88. Các phương pháp phân tích rủi ro dự án đầu tư (1,2/2009)

89. Những vấn đề cần giải quyết trong thực hiện dịch vụ tín dụng hộ nghèo thiếu vốn trong sản xuất

90. Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong cho thuê tài chính

91. Cần có hành lang pháp lý cho thuê tài chính(1,2/2002)

92. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ ngoại hối trên địa bàn tỉnh Long An (3/2005)

93. Đổi mới quy trình thẩm định các dự án vay vốn trung và dài hạn của ngân hàng đầu tư và phát triển (9/2005)

94. Xây dựng nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản trị các ngân hàng thương mại (8/2005)

95. Bàn về giới hạn bảo lãnh tối đa đối với một khách hàng trong hoạt động tín dụng

96. Bàn về một số đặc điểm trong marketing ngân hàng

97. Kinh doanh bảo hiểm và hoạt động của ngân hàng thương mại

98. Quản lý chất lượng toàn diện trong ngân hàng thương mại (8/2005)

99. Bao thanh toán dưới góc nhìn của kế toán

100. Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất

101. Tạo nguồn vốn để cho vay trung và dài hạn (4/2000)

102. Xây dựng chiến lược cho vay tiêu dùng (10/2000)

103. Ứng dụng phương pháp động trong thẩm định dự án đầu tư (3/2003)

104. Giải pháp mở rộng dịch vụ thanh toán đến các trường đại học, cao đẳng (9/2003)

105. Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay (12/2001)

106. Một số phương pháp xác định mức lãi suất huy động vốn và cho vay của ngân hàng (3/2000)

107. Bàn về quy định lãi suất trong các hợp đồng tín dụng (5/2000)

108. Vai trò chủ lực trong lĩnh vực tín dụng phát triển nông nghiệp – nông thôn Việt Nam (3/2009)

109. Huy động vốn của các ngân hàng thương mại – những vấn đề cần giải quyết (8/2001)

110. Về chính sách hỗ trợ vốn cho các vùng khó khăn

111. Chính sách tín dụng ngân hàng đối với đồng bào dân tộc thiểu số

112. Cần có giải pháp đồng bộ xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại

113. Những giải pháp cơ bản để giảm tỷ lệ nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại.

114. Những giải pháp phát triển mạng lưới của ngân hàng thương mại.

115. Những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại ngân hàng thương mại.

116. Quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại.

117. Quản trị tín dụng tại ngân hàng thương mại.

118. Giải pháp nâng cao nguồn vốn hoạt động tại các ngân hàng thương mại.

119. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở một số ngân hàng thương mại hiện nay.

120. Kinh doanh ngoại tệ tại một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An.


Chia sẻ thông tin: