Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong thời gian qua

  • In bài này

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong thời gian qua:

ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN

STT ĐỀ TÀI NHÓM THỰC HIỆN NĂM THỰC HIỆN NGUỒN KINH PHÍ NƠI CÔNG BỐ ( TÊN TẠP CHÍ, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO…)
 1  Nâng cao năng lực cạnh tranh NHTMCP Á Châu trong thời kỳ hội nhập và phát triển  Phùng Ngọc Mai 07FI5  2010  Tự lực  Khoa Tài chính Ngân hàng
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          

ĐỀ TÀI CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

STT ĐỀ TÀI NHÓM THỰC HIỆN NĂM THỰC HIỆN NGUỒN KINH PHÍ NƠI CÔNG BỐ ( TÊN TẠP CHÍ, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO…)
 1 Đào tạo nguồn nhân lực cho các tổ chức tín dụng giải pháp gắn kết giữa lý luận và thực tiễn TS. Đoàn Thị Hồng  2011  Tự túc  

 


Chia sẻ thông tin: