Thông báo thay đổi lịch học, lịch tăng giờ, nghỉ giảng

Khoa Tài chính ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo thay đổi lịch học đến sinh viên như sau:

Link: Xem trước   ;   Tải về

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết